Marka Sorgula

Marka Tescil Yenileme-Devir-İntikal-Unvan Değişikliği

Marka tescil yenileme nasıl yapılır, yenileme talebinin, koruma süresinin sona erdiği ayın son gününde biten, altı aylık süre içinde yapılması ve aynı süre içinde marka tescil yenileme ücretinin ödenmesi gerekir. Bu süre içinde marka tescil yenileme talebinin yapılmaması veya yenileme ücretinin ödenmemesi halinde, yenileme talebi, koruma süresinin sona erdiği ayın son gününü izleyen günden başlayan altı aylık ilave süre içinde, ek bir ücretin ödenmesi koşuluyla da yapılabilir.

Marka tescil yenileme ücretinin yanı sıra mal/hizmet çıkarma ücretinin de ödenmesi koşuluyla, tescil kapsamında bulunan mal ve/veya hizmetlerin bir kısmı için de marka yenilenebilir.

Marka Tescil Yenileme, önceki koruma süresinin sona erdiği günden itibaren hüküm ifade eder. Yenileme Sicile kaydedilir ve yayımlanır.

Belirtilen süreler içinde yenilenmeyen markalara ilişkin marka hakkı, koruma süresinin bittiği günü izleyen gün sona erer.

Yenileme işlemlerinde varsa ticaret unvanı, nevi ve adres değişikliği işlemleri de yapılmaktadır.

Marka Tescil başvurusu eksiksiz yapılmış veya eksiklikleri giderilmiş, süresi içinde hakkında itiraz yapılmamış veya yapılan itiraz reddedilmiş ve süresi içinde tescil belgesi düzenleme ücretinin ödendiğini gösterir belge dâhil noksan evrakları TPMK teslim edilmiş bir başvuru, tescil edilerek Sicile kaydedilir ve Gazetede yayımlanır. Başvuru sahibine verilmek üzere, Marka Tescil Belgesi düzenlenir.

TPE nezdindeki tüm işlemlerinin bitmesine müteakip soldaki örnekteki gibi marka tescil belgesi verilir. Marka tescil belge aslı sadece bir kez verilir. Sonradan istenen marka tescil belgelerinin tamamı marka tescil belge sureti olarak tanzim edilir.

Marka Tescil belgesi üzerine tescil ve koruma sağlanan emtia listesi de yer almaktadır. Ayrıca marka tescil belgesi üzerinde marka örneği (logo) dahil hiç bir değişiklik isteği kabul  edilmez. Marka tescil belge üzerindeki emtia listesine ilave herhangi bir mal ve hizmet grupları ilave edilemez ancak arzu edilmesi halinde kayıtlı emtiaların bir kısmı için iptal/feragat istenebilir.

Marka tescil belgesi on yılda bir yenileme ücretleri ödenmek koşuluyla yenilenebilir. Marka tescil başvuru tarihi itibariyle on yılın bitimine altı ay kala yenileme işlemleri yapılabilir. On yılın bitiminden sonraki altı ay içinde cezalı ücret ödemek koşuluyla marka tescil belgesi yenilenir. Bu sürelerin aşımı halinde marka hükümsüz kalır. Ancak marka tescil belgesi yenilemese dahi sonraki iki yıl içinde ilgili markayı kullanmak koşuluyla üçüncü taraf marka tescil başvurularına itiraz edebilir.
Devir, intikal, unvan veya nev'i değişiklikleri, marka tescil belgesinin kaybı gibi benzeri hallere ilişkin olarak, talep üzerine tescil belgesinin yeniden düzenlenerek marka sahibine gönderilebilmesi için tescil belgesi düzenleme ücreti ödenmesi gerekmektedir.

İsim, Firma Şirket Nev'i, Değişiklikleri
Şirket nev'i değişiklikleri marka başvurularına da uygulanır ve başvurunun yayımlanmasından sonra gerçekleşen değişiklikler Bültende yayımlanır.
Nev'i Değişikliğin aynı şirkete ait birden fazla başvuru veya tescil ile ilgili olduğu hallerde, talep edilen değişikliğin her bir başvuru ve tescil için aynı olması koşuluyla tek bir talep yapılması yeterlidir.
İsim, nev'i değişiklikleri Sicile kayıt edilmediği sürece TPMK tarafından hak sahibine yapılacak bildirimlerde mevcut Sicil kaydı dikkate alınır.

Veraset İntikal İşlemleri

Bu işlemin TPMK nezdinde tarafımızca yapılabilmesi için aşağıdaki belgeler gereklidir.

Veraset ilamı

Marka tescil belge aslı

Vekâletname

Veraset ve İntikal işlemi sicil kayıt ücretinin ödendiğini gösterir belge

E.TASARIM İÇİN YENİLEME

Tescilli tasarımların koruma süresi başvuru tarihinden itibaren 5 yıldır. Anılan süre beşer yıllık dönemler halinde yenilenmek üzere toplam 25 yıla kadar uzatılabilir. Tasarım hakkı sahibinin veya onun yetkili kıldığı kişinin talebi ve yenileme ücretinin ödenmesi üzerine tescil süresi uzatılır. Yenileme talebinin yapılması ve yenileme ücretinin ödenmesi, koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden önceki 6 ay içinde gerçekleştirilir.

Bu sürenin kaçırılması durumunda, yenileme talebi, ek bir ücretin ödenmesi şartıyla,bir önceki cümlede belirtilen son günden itibaren 6 aylık süre uzatımı içinde yapılır. Süre uzatımı mevcut tescilin sona erdiği günü takip eden günden itibaren hüküm ifade eder. Yenileme sicile kayıt edilir.

ADRES DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

- Endüstriyel Tasarım Belgesi aslı ,aslı sunulamıyorsa, onaylı Endüstriyel Tasarım belgesi düzenlenmesine ilişkin talep
-Adres değişikliği sicil kayıt ücretinin ödendiğini gösterir belge
- Vekaletname

ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

-Unvan değişikliğini gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya tasdikli sureti
-Endüstriyel Tasarım Belgesi aslı veya belge aslı sunulamıyorsa, onaylı Endüstriyel Tasarım belgesi düzenlenmesine ilişkin talep

-Unvan değişikliği sicil kayıt ücretinin ödendiğini gösterir belge

-Vekâletname

NEVİ DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

- Nevi değişikliğini gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya tasdikli sureti
- Endüstriyel Tasarım Belgesi aslı veya belge aslı sunulamıyorsa, onaylı Endüstriyel Tasarım belgesi düzenlenmesine ilişkin talep
- Nevi değişikliği sicil kayıt ücretinin ödendiğini gösterir belge
- Vekaletname

DEVİR İÇİN GEREKLİ BELGELER

- Devir alanın ve devir edenin imza ve beyanlarını, tasarım tescil numarasını içeren noter tasdikli devir senedi

- Endüstriyel Tasarım Belgesi aslı veya belge aslı sunulamıyorsa, onaylı Endüstriyel Tasarım belgesi düzenlenmesine ilişkin talep

- Devir işlemi sicil kayıt ücretinin ödendiğini gösterir belge
- Vekaletname

LİSANS İÇİN GEREKLİ BELGELER 

-Lisans alan ve verenin imza ve beyanlarını lisansa konu olan tasarımın adını, tasarım tescil numarasını, ücretini, süresini belirtir noter tasdikli ve müstenidatlı lisans sözleşmesi aslı

-Endüstriyel Tasarım Belgesi aslı veya belge aslı sunulamıyorsa, onaylı Endüstriyel Tasarım belgesi düzenlenmesine ilişkin talep

-Lisans işlemi sicil kayıt ücretinin ödendiğini gösterir belge
-Vekaletname

VERASET VE İNTİKAL İŞLEMİ İÇİN GEREKLİ BELGELER:

-Mahkeme kararının aslı veya ilgili mahkeme veya noter onaylı sureti
-Veraset ve İntikal işlemi sicil kayıt ücretinin ödendiğini gösterir belge
-Endüstriyel Tasarım Belgesi aslı veya belge aslı sunulamıyorsa, onaylı Endüstriyel Tasarım belgesi düzenlenmesine ilişkin talep

-İntikal sicil kayıt ücretinin ödendiğini gösterir belge

-Vekâletname

PATENT VE FAYDALI MODEL

Yıllık Ücret Takibi

Bir patent/faydalı model başvurusu veya patentin/faydalı modelin korunması için gerekli olan ve ücret listesinde belirtilen yıllık ücretler, kurumun bildirimine gerek olmaksızın patentin/faydalı modelin koruma süresi boyunca her yıl vadesinde (başvuru tarihine tekabül eden ay ve günde ) peşin olarak TPMK hesabına ödenmeli ve banka dekontu aslı TPMK’ya gönderilmelidir.

Yıllık ücretlerin, belirtilen vadede ödenmemesi halinde, bu ücretler, ücret listesinde belirtilen ek bir ücretin ilavesi ile vadeyi takip eden altı ay içinde, gecikmeli olarak ödenebilir.

Bu süre içinde de yıllık ücretlerin ödenmemesi halinde patent/faydalı model hakkı, bu ücretin son ödeme tarihi itibariyle, sona erecektir.

 

Afka Dökümanlar

PDF, WORD, EXCEL

Bizi Tercih Edenler

Afka Dostları

Afka Şubeler

Denizli(Merkez) Ankara Antalya Diyarbakır Erzurum İstanbul Samsun
Design & Application: technoone